Bahçelievler - İstanbul 0212 630 35 40 info@elitasansor.com

  • Home
  • Asansör Yıllık Bakım

Asansör Yıllık Bakım

ASANSÖR YILLIK BAKIM
Asansörler kullanım amacı gereği tüm gün çalışan makinelerdir. Bu yüzden doğru projelendirilmemiş montajında eksiklikler bulunan yada revize edilmesi gereken asansörler kısa aralıklara arıza vermektedirler.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLÜ

Bu doküman, 4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında yürürlükte olan uygulamaların soru cevap halinde açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLÜ NEDİR ?

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:04.05.2018/30411) gereğince, asansörün güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak muayenedir.

BİNA SORUMLUSU KİMDİR?

Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkili veya ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkilidir.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLÜNÜ YAPTIRMAK ZORUNLU MUDUR?

İlgili mevzuat gereği asansör periyodik kontrolünün yaptırılması Yasal olarak zorunludur.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLÜNÜ YAPTIRMAKLA SORUMLU KİŞİ KİMDİR?

Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili BELEDİYE VE BİNA SORUMLUSUNA aittir.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLÜ İLE İLGİLİ OLARAK BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

Belediyeler, kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A tipi muayene Kuruluşlarından bir tanesi ile protokol imzalamak, sınırları içindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek ve bu konuda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLÜNÜ HANGİ KURULUŞLAR YAPABİLİR?

Asansör periyodik kontrolü; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve ilgili asansörün bulunduğu bina/yapının bağlı bulunduğu Belediye ile protokol imzalamış olan A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılır.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLÜ YAPTIRMAK İSTİYORUM; NEREYE BAŞVURMALIYIM?

Asansörünüzün yer aldığı binanın bağlı bulunduğu Belediye ile protokolü bulunan A Tipi Muayene Kuruluşuna başvurmalısınız.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLÜNÜ BAKANLIK TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMİŞ HERHANGİ BİR A TİPİ MUAYENE KURULUŞU YAPABİLİR Mİ?

Hayır yapamaz. Kontrolü yapılacak asansör; hangi belediye sınırları içerisinde ise, ilgili belediyenin protokol yaptığı A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılır.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLÜNÜ HANGİ SIKLIKLA YAPTIRMAK ZORUNLUDUR?

Asansör periyodik kontrolü yılda en az bir defa yapılmak zorundadır.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL ÜCRETİNİ KİM BELİRLEMEKTEDİR?

Asansör Periyodik Kontrol ücreti, asansörlerin durak sayıları baz alınarak her yıl Ocak ayı itibariyle Bakanlık tarafından ilan edilir.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL ÜCRETİNİ ÖDEME SORUMLULUĞU KİME AİTTİR?

Asansör Periyodik Kontrol ücretini ödeme sorumluluğu BİNA SORUMLUSUNA-YÖNETİCİSİNE aittir.

ASANSÖR TESCİL MUAYENESİ NE DEMEKTİR?

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün tescil aşamasından önce yapılması gereken ilk periyodik kontrolüdür.

ASANSÖR TESCİL MUAYENESİ YAPTIRMA VE ÜCRETİNİ ÖDEME SORUMLULUĞU KİME AİTTİR?

Asansör Tescil Muayenesi yaptırma ve ücretini ödeme sorumluluğu ASANSÖR YAPTIRICISINA aittir.

ASANSÖR TESCİL ÜCRETİ NE KADARDIR?

Asansör durak sayısı üzerinden belirlenen ve Bakanlık tarafından her yıl Ocak ayında yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol ücretinin üç katı kadardır.

ASANSÖR TAKİP KONTROLÜ NE DEMEKTİR?

Asansör Periyodik Kontrolünde belirlenen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılan gözetim faaliyetidir.

ASANSÖR TAKİP KONTROL SÜRESİ NE KADARDIR?

Asansör takip kontrol süresi ilgili mevzuat gereği; kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansör için 60 (altmış) gün; sarı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve kusurlu olarak tanımlanan asansör için 120 (yüz yirmi) gün olarak belirlenmiştir.

ASANSÖR TAKİP KONTROL SÜRESİ AŞILIR İSE NE OLUR?

Kırmızı renkli bilgi etiketi yapıştırılan asansör için;

Takip kontrol süresi 60 (altmış) gündür.

Asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. 60 (altmış) gün içerisinde ilgili asansörün güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

Bu asansörün en fazla 60 (altmış) gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Bu süre sonunda, A tipi Muayene Kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır.

Takip kontrolü yapılması için A Tipi Muayene Kuruluşu’na başvuru yapılmadığı takdirde, A Tipi Muayene Kuruluşu bu süre sonunda resen muayene yapar ve kontrol raporunu hazırlayarak ilgili kurumlara gerekli bildirimlerini yapar.

Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili Belediye tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

60 (altmış) gün içerisinde, bina sorumlusunun başvurusu üzerine A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılacak kontrol, Takip Kontrolü olarak kabul edilir ve herhangi bir ücret alınmaz. Ancak bu süre aşımında yapılacak olan tüm muayeneler, Asansör Periyodik Kontrolü olarak kabul edilir ve ücrete tabidir.

Sarı renkli bilgi etiketi yapıştırılan asansör için;

Takip kontrol süresi 120 (yüz yirmi) gündür.

Bu asansörün en fazla 120 (yüz yirmi gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Bu süre sonunda, A tipi Muayene Kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır.

Takip kontrolü yapılması için A Tipi Muayene Kuruluşu’na başvuru yapılmadığı takdirde, A Tipi Muayene Kuruluşu bu süre sonunda resen muayene yapar ve kontrol raporunu hazırlayarak ilgili kurumlara gerekli bildirimlerini yapar.

Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili Belediye tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

120 (yüz yirmi) gün içerisinde, bina sorumlusunun başvurusu üzerine A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılacak kontrol, Takip Kontrolü olarak kabul edilir ve herhangi bir ücret alınmaz. Ancak bu süre aşımında yapılacak olan tüm muayeneler, Asansör Periyodik Kontrolü olarak kabul edilir ve ücrete tabidir.

MÜHÜRLENEREK KAPATILAN ASANSÖR YENİDEN KULLANIMA NASIL AÇILIR?

İlgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik düzeltme işleminin başlatılabilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idareye (Belediye) ve işlem sonrası gerekli takip kontrolü için A Tipi Muayene Kuruluşuna başvurulur.

İlgili idare (Belediye) bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için gerekli izin süreci MÜHÜR BOZMA TUTANAĞI ile başlatılır.

Bu tutanakta öngörülen düzeltme süresi 45 (kırk beş) iş gününden fazla olamaz.

Mühür bozma tutanağında belirtilen süre içerisinde asansörün düzeltme işleminin tamamlanabilmesine ilişkin yükümlülükler, bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

Bu süre zarfında taraflar arasındaki mali sorumluluklar hariç asansörün güvenli hale getirilebilmesine ilişkin sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf sorumlu tutulur ve Bakanlık tarafından idari para cezası uygulanır.

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI NEDİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılan ve A Tipi Muayene Kuruluşlarının erişimine izin verilen ve Ulusal Adres Veri Tabanında binalara/yapılara verilen bina numarası baz alınarak hazırlanan; periyodik kontrole tabi tutulacak olan her asansör için bir defaya mahsus oluşturulan numara olup alüminyum esaslı yapıştırma etiket şeklinde tanımlanır.

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI NE İŞE YARAR?

Asansör kimlik numarası, her asansör için ayrı hazırlanır, bir defa mahsus oluşturulur ve ilgili asansör kullanımda olduğu müddetçe tüm takip ve kontrolleri bu numara üzerinden yapılır. Asansör Kimlik Numarası, vatandaşlara verilen T.C. Kimlik Numarası gibidir.

BİLGİ ETİKETİ NEDİR?

Periyodik kontrolü yapılan her asansöre A Tipi Muayene Kuruluşunca iliştirilen, yapılan periyodik kontrol neticesinde YEŞİL veya MAVİ veya SARI veya KIRMIZI renkli zemin üzerine gerekli açıklamaların siyah renkli olarak yapıldığı, en az 16*8 cm. boyutunda ve çıkartma kuşe etiket şeklinde hazırlanmış olan etikettir.

BİLGİ ETİKETİ NEREYE İLİŞTİRİLİR?

Bilgi etiketi, kabin içerisindeki kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir şekilde kumanda panelinin etrafında en uygun yere ve ana durakta yer alan dış çağrı kumanda panelinin yanına veya durak kapısı kasasının üzerine A Tipi Muayene Kuruluşunca iliştirilir.

BİLGİ ETİKETİNİN YUKARIDA BELİRTİLEN BÖLÜMLERDE BULUNMASI VE MUHAFAZA EDİLMESİ KİMİN SORUMLULUĞUNDADIR?

A Tipi Muayene Kuruluşunca iliştirilen bilgi etiketinin, yukarıda belirtilen bölümlerde hasarsız şekilde bulunması sorumluluğu bina yöneticisine aittir.

BİNAMDAKİ ASANSÖRDE BİLGİ ETİKETİ YOK İSE NEREYE BAŞVURMALIYIM?

Binanızdaki asansörde bilgi etiketi bulunması yasal zorunluluktur. Bilgi etiketinin iliştirilmesinden A Tipi Muayene Kuruluşu sorumlu iken; bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar korunmasından bina yöneticisi sorumludur. Bilgi etiketi olmayan asansörün güvenli olup olmadığı bilinemez. Asansörünüzde bilgi etiketi yok ise öncelikle bina yöneticisine konu hakkında bilgi verilmelidir. Bu konuda çözüm bulanamaz ise binanızın bulunduğu ildeki Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne gerekli başvuru işlemini yapabilirsiniz.

KIRMIZI RENKLİ BİLGİ ETİKETİ NEDİR?

Kırmızı renkli bilgi etiketi, GÜVENSİZ asansöre iliştirilir. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansör kesinlikle kullanılmamalıdır, bina yöneticisi tarafından kullanım dışı bırakılmalıdır. Bu asansörün en fazla 60 (altmış) gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, güvenli hale getirilmeyen asansör ilgili idare (Belediye) tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

Belirtilen süre içerisinde asansörün güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

SARI RENKLİ BİLGİ ETİKETİ NEDİR?

Sarı renkli bilgi etiketi, kusurlu asansöre iliştirilir. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla 120 (yüz yirmi) gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre içinde asansör kullanılabilir; ancak bu süre sonunda güvenli hale getirilmeyen asansör ilgili idare (Belediye) tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

MAVİ RENKLİ BİLGİ ETİKETİ NEDİR?

Mavi renkli bilgi etiketi, hafif kusurlu asansöre iliştirilir. Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanmalıdır.

YEŞİL RENKLİ BİLGİ ETİKETİ NEDİR?

Yeşil renkli bilgi etiketi, uygun-kusursuz asansöre iliştirilir. Bu asansör, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

ELİT MÜHENDİSLİK ASANSÖR SANAYİ ve Tic. Ltd. Şti

leave a comment